ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์
ครูผู้สอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์

ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง 1.1 สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)
  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่่อวีดิทัศน์)
  การจับใจความสำคัญ จากการฟังและการดู ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)
  การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (๑) ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิทัศน์)
  การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (๒) ๑๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความ และสื่อวีดิทัศน์)
  คำราชาศัพท์น่ารู้ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความ และสื่อวีดิทัศน์)
๑o
  วรรณกรรมดีมีสาระ ๑๗ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความ และสื่อวีดิทัศน์)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง 2.1 สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
  การอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน ๑๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความ)
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อเสียง)
  การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ๒๓ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การถอดคำประพันธ์ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน (๑) ๒๙ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน (๒) ๓๐ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ