ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 93
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอุมาพร กังแฮ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่2 อ่านเขียนเรียนภาษา
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่3 วาจานั้น สำคัญนัก
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สดใสกับการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ 10. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่10 สุขใจที่ได้เรียน
เรื่อง 10.1 เรื่อง สนุกกับการอ่าน
1
  เรื่อง สนุกกับการอ่าน 28 ก.ย. 63
2
  เรื่อง สนุกกับการอ่าน 29 ก.ย. 63
เรื่อง 10.2 เรื่อง อ่านเพลินน่ารู้
1
  เรื่อง อ่านเพลินน่ารู้ 30 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ