ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 66
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี

ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ มุ่งลิขิต คิดเหตุผล
เรื่อง 1.1 รอบรู้สู่การแก้ปัญหา
1
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา วันที่ 1 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา วันที่ 4 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.2 ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต
1
  ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต วันที่ 5 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 ลิขิตวิเคราะห์ความ
1
  ลิขิตวิเคราะห์ความ วันที่ 7 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  ลิขิตวิเคราะห์ความ วันที่ 8 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.4 เขียนประโยคตามวิธี
1
  เขียนประโยคตามวิธี วันที่ 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  เขียนประโยคตามวิธี วันที่ 12 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.5 การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน
1
  การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน วันที่ 14 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน วันที่ 15 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อ่าน คิด เขียน เรียนนำใช้
เรื่อง 2.1 แยกข้อเท็จจริง
1
  แยกข้อเท็จจริง วันที่ 18 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 2.2 ทันเหตุการณ์นำใช้
1
  ทันเหตุการณ์นำใช้ วันที่ 19 พ.ย. 62
2
  ทันเหตุการณ์นำใช้ วันที่ 21 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.3 เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง
1
  เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง วันที่ 22 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง วันที่ 25 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 พูดสอดคล้องความคิดเห็น
1
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น วันที่ 26 พ.ย. 62
2
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น วันที่ 28 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 2.5 ประโยคเด่นวรรณกรรม
1
  ประโยคเด่นวรรณกรรม วันที่ 29 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  ประโยคเด่นวรรณกรรม วันที่ 2 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่
เรื่อง 3.1 สัญลักษณ์สื่อภาษา
1
  สัญลักษณ์สื่อภาษา วันที่ 3 ธ.ค. 62
2
  สัญลักษณ์สื่อภาษา วันที่ 6 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 3.2 แผนภูมิพัฒนาความคิด
1
  แผนภูมิพัฒนาความคิด วันที่ 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  แผนภูมิพัฒนาความคิด วันที่ 12 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 3.3 มาอ่านแผนที่
1
  มาอ่านแผนที่ วันที่ 13 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 3.4 แผนภาพโครงเรื่อง
1
  แผนภาพโครงเรื่อง วันที่ 16 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  แผนภาพโครงเรื่อง วันที่ 17 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 3.5 วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย
1
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย วันที่ 19 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย วันที่ 20 ธ.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ วจีนั้นสำคัญนัก
เรื่อง 4.1 อ่านเรื่องประเทืองปัญญา
1
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา วันที่ 23 ธ.ค. 62
2
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา วันที่ 24 ธ.ค. 62
เรื่อง 4.2 คำสุภาพ
1
  คำสุภาพ (1) วันที่ 26 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  คำสุภาพ (2) วันที่ 27 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 4.3 คำราชาศัพท์
1
  คำราชาศัพท์ (1) วันที่ 30 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  คำราชาศัพท์ (2) วันที่ 2 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  คำราชาศัพท์ (3) วันที่ 3 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 4.4 ระดับภาษา (ภาษาพูด ภาษาเขียน)
1
  ระดับภาษา (ภาษาพูด ภาษาเขียน) วันที่ 6 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  ระดับภาษา (ภาษาพูด ภาษาเขียน) วันที่ 7 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.5 การใช้โวหาร
1
  การใช้โวหาร วันที่ 9 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่องรู้คำประพันธ์เรื่อง อ่านบทอาขยานหลัก
เรื่อง 5.1 อ่านบทอาขยานหลัก
1
  อ่านบทอาขยานหลัก (1) วันที่ 10 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  อ่านบทอาขยานหลัก (2) วันที่ 13 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 5.2 รู้จักแผนผังคำประพันธ์
1
  รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (1) วันที่ 14 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (2) วันที่ 17 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 5.3 สร้างสรรค์สัมผัส
1
  สร้างสรรค์สัมผัส วันที่ 20 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  สร้างสรรค์สัมผัส(2) วันที่ 21 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.4 ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง
1
  ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง วันที่ 23 ม.ค. 63
2
  ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง วันที่ 24 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 5.5 ท่อง คิด พินิจคุณค่า
1
  ท่อง คิด พินิจคุณค่า วันที่ 27 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  ท่อง คิด พินิจคุณค่า วันที่ 28 ม.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง 6.1 เจ้าฟ้านักอ่าน
1
  เจ้าฟ้านักอ่าน วันที่ 30 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  เจ้าฟ้านักอ่าน วันที่ 31 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 6.2 บันทึกความรู้จากการอ่าน
1
  บันทึกความรู้จากการอ่าน วันที่ 3 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 6.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
1
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า วันที่ 4 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า วันที่ 6 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า วันที่ 7 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า วันที่ 11 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 6.4 พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
1
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า วันที่ 13 ก.พ. 63 (มีใบความรู้)
2
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า วันที่ 14 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง ภาษาไทยภาษาถิ่น
เรื่อง 7.1 วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น
1
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น วันที่ 17 ก.พ. 63
2
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น วันที่ 18 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.2 ภาษาถิ่น ๔ ภาค
1
  ภาษาถิ่น ๔ ภาค วันที่ 20 ก.พ. 63
2
  ภาษาถิ่น ๔ ภาค วันที่ 21 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.3 เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น
1
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น (1) วันที่ 24 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
2
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น (2) วันที่ 25 ก.พ. 63
เรื่อง 7.4 วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน
1
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 27 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.5 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วันที่ 28 ก.พ. 63
2
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วันที่ 2 มี.ค. 63
3
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วันที่ 3 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 5,004 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 4,524 10 ภาษาไทย
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 5,004 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 4,524 10 ภาษาไทย