ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอนโดย ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูรุ่งพิรุณ เขื่อนรอบ
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูรุ่งพิรุณ เขื่อนรอบ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้ 2565/2

ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูรุ่งพิรุณ เขื่อนรอบ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประสิทธิ์งานสานสามัคคี
เรื่อง 1.1 ประสิทธิ์งานสานสามัคคี
  บทเสภาสามัคคีเสวก 2 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  บทเสภาสามัคคีเสวก บทวิศวกรรมา (1) 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  บทเสภาสามัคคีเสวก บทวิศวกรรมา (2) 4 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  บทเสภาสามัคคีเสวก บทวิศวกรรมา (3) 9 พ.ย. 65 (มีใบงาน บทประพันธ์)
  ท่องบทอาขยาน “วิศวกรรมา” 10 พ.ย. 65 (มีใบความรู้ บทอาขยาน)
  บทเสภาสามัคคีเสวก บทสามัคคีเสวก (1) 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  บทเสภาสามัคคีเสวก บทสามัคคีเสวก (2) 16 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  บทเสภาสามัคคีเสวก บทสามัคคีเสวก (3) 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน บทประพันธ์)
  สรรคำ ประสานกลอน (1) 18 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  สรรคำ ประสานกลอน (2) 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๑
  เรียนรู้เขียนรายงาน (1) 24 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  เรียนรู้เขียนรายงาน (2) 25 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  เรียนรู้เขียนรายงาน (3) 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  เรียนรู้เขียนรายงาน (4) 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๕
  เรียนรู้เขียนรายงาน (5) 2 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๖
  เรียนรู้เขียนรายงาน (6) 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๗
  เรียนรู้เขียนรายงาน (7) 8 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๘
  เรียนรู้เขียนรายงาน (8) 9 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๙
  เรียนรู้เขียนรายงาน (9) 14 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)
๒o
  การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู (1) 15 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒๑
  การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู (2) 16 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๒๒
  การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู (1) 21 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒๓
  การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู (2) 22 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เพลินพาทีชี้ประเด็น
เรื่อง 2.1 เพลินพาทีชี้ประเด็น
  วาทะ วาที(1) 23 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  วาทะ วาที(2) 28 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  วาทะ วาที(3) 29 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  วาทะ วาที(4) 4 ม.ค. 65 (มีใบความรู้)
  วรรณคดีวิจักษณ์ (1) 5 ม.ค. 65 (มีใบความรู้)
  วรรณคดีวิจักษณ์ (2) 6 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
  วรรณคดีวิจักษณ์ (3) 11 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
  วรรณคดีวิจักษณ์ (4) 12 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
  วรรณคดีวิจักษณ์ (5) 13 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  วรรณคดีวิจักษณ์ (6) 18 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๑
  วรรณคดีวิจักษณ์ (7) 19 ม.ค. 65
๑๒
  เลิศลักษณ์ศัพท์ราชา (1) 20 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  เลิศลักษณ์ศัพท์ราชา (2) 25 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  เลิศลักษณ์ศัพท์ราชา (3) 26 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และตารางเกม)
๑๕
  เลิศลักษณ์ศัพท์ราชา (4) 27 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๖
  เลิศลักษณ์ศัพท์ราชา (5) 1 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๗
  เลิศลักษณ์ศัพท์ราชา (6) 2 ก.พ. 65
๑๘
  ประจักษ์ชาดกไทย (1) 3 ก.พ. 65
๑๙
  ประจักษ์ชาดกไทย (2) 8 ก.พ. 65
๒o
  ประจักษ์ชาดกไทย (3) 9 ก.พ. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ