ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูลและครูจุไรรัตน์ คงนาสร
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูลและครูจุไรรัตน์ คงนาสร
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูรุจิรดา เวทยนุกูลและครูจุไรรัตน์ คงนาสร
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
1
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 18 พ.ค. 2563
2
  จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ 19 พ.ค. 2563
3
  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ 20 พ.ค. 2563
4
  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ (ต่อ) 22 พ.ค. 2563
5
  ตัวหารร่วม และ การหา ห.ร.ม. 25 พ.ค. 2563
6
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ โดยการแยกตัวประกอบ (โดยใช้การคูณ) 26 พ.ค. 2563
7
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ โดยการหาร 27 พ.ค. 2563
8
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 3 จำนวน 29 พ.ค. 2563
9
  สถานการณ์การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 3 จำนวน 1 มิ.ย. 2563
10
  ตัวคูณร่วม และการหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ 2 มิ.ย. 2563
11
  การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดยการแยกตัวประกอบ 5 มิ.ย. 2563
12
  การหาตัว ค.ร.น. โดยการหาร 8 มิ.ย. 2563
13
  การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ 3 จำนวน 9 มิ.ย. 2563
14
  สถานการณ์การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ 3 จำนวน 10 มิ.ย. 2563
15
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. ของจำนวนนับ 2 จำนวน 12 มิ.ย. 2563
16
  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. ของจำนวนนับ 15 มิ.ย. 2563
17
  แสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 16 มิ.ย. 2563
18
  การนำความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ 17 มิ.ย. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
1
  ทบทวนการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ 19 มิ.ย. 2563
2
  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 22 มิ.ย. 2563
3
  การเปรียบเทียบจำนวนคละและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 23 มิ.ย. 2563
4
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 24 มิ.ย. 2563
5
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ 26 มิ.ย. 2563
6
  การบวก การลบเศษส่วน 29 มิ.ย. 2563
7
  การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (1) 30 มิ.ย. 2563
8
  การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (2) 1 ก.ค. 2563
9
  การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน 3 ก.ค. 2563
10
  การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน และจำนวนคละ 8 ก.ค. 2563
11
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การบวก และการลบเศษส่วนและจำนวนคละ 10 ก.ค. 2563
12
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ 13 ก.ค. 2563
13
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละไม่เกิน 2 ขั้นตอน 14 ก.ค. 2563
14
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วน และจำนวนคละไม่เกิน 2 ขั้นตอน 15 ก.ค. 2563
15
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วน และจำนวนคละไม่เกิน 3 ขั้นตอน (1) 17 ก.ค. 2563
16
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วน และจำนวนคละไม่เกิน 3 ขั้นตอน (2) 20 ก.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
1
  การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมที่เศษส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 และเขียนทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง หรือ 3 ตำแหน่ง ในรูปเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 21 ก.ค. 2563
2
  การเขียนจำนวนคละที่เศษส่วนแท้มีตัวส่วน ไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม และการเขียนทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง หรือ 3 ตำแหน่ง ในรูปจำนวนคละ 22 ก.ค. 2563
3
  การหารทศนิยมหรือจำนวนนับด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง หรือ 3 ตำแหน่ง โดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 24 ก.ค. 2563
4
  การหาผลหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ด้วยวิธีการตั้งหาร 27 ก.ค. 2563
5
  การหาผลหารทศนิยมด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ด้วยวิธีตั้งหาร 29 ก.ค. 2563
6
  การหาผลหารทศนิยมด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ด้วยวิธีตั้งหาร 31 ก.ค. 2563
7
  หาผลหารทศนิยมด้วยทศนิยม 3 ตำแหน่ง ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง โดยวิธีตั้งหาร 3 ส.ค. 2563
8
  วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม 4 ส.ค. 2563
9
  วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ทศนิยม 5 ส.ค. 2563
10
  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบโจทย์ปัญหาทศนิยม 2 ขั้นตอน 7 ส.ค. 2563
11
  วิเคราะห์โจทย์ปัญหาทศนิยม และแสดงวิธีทำ 2 ขั้นตอน 10 ส.ค. 2563
12
  วิเคราะห์โจทย์ปัญหาทศนิยม และแสดงวิธีหาคำตอบ 3 ขั้นตอน 11 ส.ค. 2563
13
  การแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์การแลกเงิน โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 14 ส.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละ
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ร้อยละ
1
  ทบทวนความหมายร้อยละ 17 ส.ค. 2563
2
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับ 18 ส.ค. 2563
3
  ทบทวนร้อยละเกี่ยวกับการซื้อ การขาย 19 ส.ค. 2563
4
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เกี่ยวกับการซื้อขาย 21 ส.ค. 2563
5
  การวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 3 ขั้นตอน ในสถานการณ์ต่าง ๆ 24 ส.ค. 2563
6
  การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 3 ขั้นตอน (1) 25 ส.ค. 2563
7
  การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 3 ขั้นตอน (2) 26 ส.ค. 2563
8
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไร ขาดทุน และราคาขาย การลดราคา 28 ส.ค. 2563
9
  การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อ การขายไม่เกิน 3 ขั้นตอน (1) 31 ส.ค. 2563
10
  การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อ การขายไม่เกิน 3 ขั้นตอน (2) 1 ก.ย. 2563
11
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี 2 ก.ย. 2563
12
  โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลามากกว่า หรือ น้อยกว่า 1 ปี 4 ก.ย. 2563
13
  ทบทวนการหาเศษส่วนที่เท่ากัน และเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 7 ก.ย. 2563
14
  ความหมายของอัตราส่วน (Ratio) และการเขียนอัตราส่วนแทนข้อความที่กำหนดให้ 8 ก.ย. 2563
15
  การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน 9 ก.ย. 2563
16
  การเปรียบเทียบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้ 11 ก.ย. 2563
17
  มาตราส่วน 14 ก.ย. 2563
18
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 15 ก.ย. 2563
19
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 16 ก.ย. 2563
20
  การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 18 ก.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,685 2 คณิตศาสตร์
 2. Post By GUEST | 02.11.18 | 1,335 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By GUEST | 02.11.18 | 1,180 1 คณิตศาสตร์
 4. Post By นางสาว | 02.11.18 | 1,169 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 873 1 คณิตศาสตร์
 1. Post By naynresh@gmail.com | 17.05.18 | 2,322 8 คณิตศาสตร์
 2. Post By ekkasuks@gmail.com | 18.05.18 | 1,687 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,685 2 คณิตศาสตร์
 4. Post By GUEST | 02.11.18 | 1,335 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By GUEST | 02.11.18 | 1,180 1 คณิตศาสตร์
 6. Post By นางสาว | 02.11.18 | 1,169 0 คณิตศาสตร์
 7. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 873 1 คณิตศาสตร์