ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 71
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม

ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เรื่อง 1.1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 17 พ.ค. 67
  จำนวนเฉพาะ 20 พ.ค. 67
  ตัวประกอบเฉพาะและการแยก ตัวประกอบของจำนวนนับ 21 พ.ค. 67
  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ 24 พ.ค. 67
  การหา ห.ร.ม. โดยการหาตัวหารร่วม 27 พ.ค. 67
  การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 28 พ.ค. 67
  การหา ห.ร.ม. โดยการหาร 29 พ.ค. 67
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 31 พ.ค. 67
  สนุกกับสถานการณ์การหา ห.ร.ม. 4 มิ.ย. 67
๑o
  การหา ค.ร.น. โดยการหาผลคูณร่วม 5 มิ.ย. 67
๑๑
  การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ 7 มิ.ย. 67
๑๒
  การหา ค.ร.น. โดยการหาร 10 มิ.ย. 67
๑๓
  การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ 11 มิ.ย. 67
๑๔
  สนุกกับสถานการณ์การหา ค.ร.น 12 มิ.ย. 67
๑๕
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น.ของจำนวนนับ 2 จำนวน 14 มิ.ย. 67
๑๖
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 17 มิ.ย. 67
๑๗
  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 18 มิ.ย. 67
๑๘
  การนำความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม.และ ค.ร.น. ไปใช้ 19 มิ.ย. 67
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 2.1 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน 21 มิ.ย. 67
  การเปรียบเทียบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 24 มิ.ย. 67
  การเปรียบเทียบจำนวนคละและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 25 มิ.ย. 67
  การเรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละ 26 มิ.ย. 67
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ 28 มิ.ย. 67
  การบวก การลบเศษส่วน 1 ก.ค. 67
  การบวก การลบเศษส่วน และจำนวนคละ (1) 2 ก.ค. 67
  การบวก การลบเศษส่วน และจำนวนคละ (2) 3 ก.ค. 67
  การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน 5 ก.ค. 67
๑o
  การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วนและจำนวนคละ 8 ก.ค. 67
๑๑
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ 9 ก.ค. 67
๑๒
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน และจำนวนคละ 10 ก.ค. 67
๑๓
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละไม่เกิน 2 ขั้นตอน 12 ก.ค. 67
๑๔
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ไม่เกิน 2 ขั้นตอน 15 ก.ค. 67
๑๕
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละไม่เกิน 3 ขั้นตอน 16 ก.ค. 67
หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 3.1 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
  การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยม ในรูปเศษส่วน 17 ก.ค. 67
  การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยมเขียนทศนิยมในรูปจำนวนคละ 19 ก.ค. 67
  การหารทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยม กับเศษส่วน 23 ก.ค. 67
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ด้วยวิธีการตั้งหาร 24 ก.ค. 67
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ด้วยวิธีการตั้งหาร 26 ก.ค. 67
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ด้วยวิธีการตั้งหาร 30 ก.ค. 67
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 3 ตำแหน่ง ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ด้วยวิธีการตั้งหาร 31 ก.ค. 67
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม 2 ส.ค. 67
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 5 ส.ค. 67
๑o
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ทศนิยม 2 ขั้นตอน 6 ส.ค. 67
๑๑
  การแก้โจทย์ปัญหา ทศนิยม 2 ขั้นตอน 7 ส.ค. 67
๑๒
  การแก้โจทย์ปัญหา ทศนิยม 3 ขั้นตอน 9 ส.ค. 67
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหา จากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 13 ส.ค. 67
หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละและอัตราส่วน
เรื่อง 4.1 ร้อยละและอัตราส่วน
  ความหมายร้อยละของจำนวนนับ 14 ส.ค. 67
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ของจำนวนนับ 16 ส.ค. 67
  ทบทวนร้อยละเกี่ยวกับ การซื้อ การขาย 19 ส.ค. 67
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เกี่ยวกับการซื้อการขาย 20 ส.ค. 67
  โจทย์ปัญหาร้อยละ ไม่เกิน 2 ขั้นตอน 21 ส.ค. 67
  โจทย์ปัญหาร้อยละ ไม่เกิน 3 ขั้นตอน 23 ส.ค. 67
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย 2 ขั้นตอน 26 ส.ค. 67
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย 3 ขั้นตอน 27 ส.ค. 67
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ กับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี 28 ส.ค. 67
๑o
  โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย ในเวลามากกว่า หรือ น้อยกว่า 1 ปี 30 ส.ค. 67
๑๑
  ทบทวนการหาเศษส่วนที่เท่ากัน และเปรียบเทียบเศษส่วนที่มี ตัวส่วนไม่เท่ากัน 2 ก.ย. 67
๑๒
  ความหมายของอัตราส่วน และการเขียนอัตราส่วน 3 ก.ย. 67
๑๓
  การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน 4 ก.ย. 67
๑๔
  การเปรียบเทียบการเท่ากัน ของอัตราส่วน โดยใช้การคูณไขว้ 6 ก.ย. 67
๑๕
  มาตราส่วน 9 ก.ย. 67
๑๖
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 10 ก.ย. 67
๑๗
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน 11 ก.ย. 67
๑๘
  โจทย์ปัญหาอัตราส่วน และมาตราส่วน 13 ก.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ