ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอนโดย ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล

ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง 1.1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 15 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ 16 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ (1) 19 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ (2) 22 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ตัวหารร่วม และ การหา ห.ร.ม. 23 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ โดยการแยกตัวประกอบ (โดยใช้การคูณ) 24 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ โดยการหาร 26 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 29 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  สถานการณ์การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 3 จำนวน 30 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  พหุคูณ ผลคูณร่วมและการหาผลคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจำนวนนับ 31 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดยการแยกตัวประกอบ 2 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การหา ค.ร.น. โดยการหาร 6 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ 3 จำนวน 7 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  สถานการณ์การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับ 9 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. ของจำนวนนับ 2 จำนวน 12 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. 13 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 14 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การนำความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ 16 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 2 เรื่อง เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 2.1 เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน 19 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 20 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เปรียบเทียบจำนวนคละและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 21 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 23 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ 26 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวก การลบเศษส่วน 27 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (1) 28 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (2) 30 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน 3 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน และจำนวนคละ 4 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การบวก และการลบเศษส่วน และจำนวนคละ 5 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา การคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ 7 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ จำนวนคละไม่เกิน 2 ขั้นตอน 10 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละไม่เกิน 2 ขั้นตอน 11 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละไม่เกิน 3 ขั้นตอน 12 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 3 เรื่อง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 3.1 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
  การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมด้วยการทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำและตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 และการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน 14 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม ที่เศษส่วนแท้ สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนอย่างต่ำ นั้นมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ ของ 10 100 หรือ 1,000 และการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน 17 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหารทศนิยมหรือจำนวนนับด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง หรือ 3 ตำแหน่ง โดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 18 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ด้วยวิธีการตั้งหาร 19 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งด้วยวิธีตั้งหาร 21 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งโดยวิธีตั้งหาร 24 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 3 ตำแหน่ง ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง โดยวิธีตั้งหาร 25 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  วิเคราะห์และหาคำตอบ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม 26 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  วิเคราะห์และหาคำตอบ โจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 31 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบโจทย์ปัญหาทศนิยม 2 ขั้นตอน 4 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม 2 ขั้นตอน 7 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม 3 ขั้นตอน 8 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 9 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 4 เรื่อง ร้อยละ
เรื่อง 4.1 ร้อยละ
  ทบทวนความหมายร้อยละ 11 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับ 15 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ทบทวนร้อยละเกี่ยวกับการซื้อ การขาย 16 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อ การขาย 18 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 3 ขั้นตอน ในสถานการณ์ต่าง ๆ 21 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 3 ขั้นตอน 22 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับ การหากำไร ขาดทุน และราคาขาย การลดราคา 23 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อ การขายไม่เกิน 3 ขั้นตอน 25 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี 28 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลามากกว่า หรือ น้อยกว่า 1 ปี 29 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  ทบทวนการหาเศษส่วนที่เท่ากัน และเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 30 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๒
  ความหมายของอัตราส่วน (Ratio) และการเขียนอัตราส่วน 1 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๓
  การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน 4 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๔
  การเปรียบเทียบการเท่ากันของอัตราส่วน โดยใช้การคูณไขว้ 5 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๕
  มาตราส่วน 6 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๖
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 8 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 11 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 12 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ