ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูอรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง 1.1 โลกและการเปลี่ยนแปลง
  โครงสร้างภายในโลก (1) 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  โครงสร้างภายในโลก (2) 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหิน (1) 6 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหิน (2) 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน (1) 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน (2) 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน (1) 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน (2) 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอนุรักษ์ภูมิลักษณ์ในท้องถิ่น (1) 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  การอนุรักษ์ภูมิลักษณ์ในท้องถิ่น (2) 23 พ.ย. 66
๑๑
  น้ำท่วม (1) 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๒
  น้ำท่วม (2) 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  แผ่นดินถล่ม (1) 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๔
  แผ่นดินถล่ม (2) 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๕
  การกัดเซาะชายฝั่ง (1) 4 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๖
  การกัดเซาะชายฝั่ง (2) 7 ธ.ค. 66
๑๗
  หลุมยุบ (1) 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๘
  หลุมยุบ (2) 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๙
  แผ่นดินทรุด (1) 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒o
  แผ่นดินทรุด (2) 18 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒๑
  ช่วยกันลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก (1) 21 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒๒
  ช่วยกันลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก (2) 21 ธ.ค. 66
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดินรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้พลังงานในท้องถิ่น
เรื่อง 3.1 การใช้พลังงานในท้องถิ่น
  เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (1) 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (2) 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (1) 15 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (2) 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ข้อดีและข้อจํากัดของการนําพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (1) 18 ม.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  ข้อดีและข้อจํากัดของการนําพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (2) 22 ม.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  การใช้แหล่งพลังงานทดแทน (1) 25 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  การใช้แหล่งพลังงานทดแทน (2) 25 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
เรื่อง 4.1 การขนส่ง
  ตําแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด (1) 29 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ตําแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด (2) 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  อัตราเร็วและความเร็ว (1) 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และ บัตรภาพ)
  อัตราเร็วและความเร็ว (2) 5 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และบัตรภาพ)
  แรงเสียดทาน 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน (1) 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน (2) 12 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  แรงเสียดทานกับชีวิตประจำวัน 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  งานและกําลัง (1) 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  งานและกําลัง (2) 19 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๑
  พลังงานศักย์โน้มถ่วง 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๒
  พลังงานจลน์ 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และ บัตรภาพ)
๑๓
  พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ 26 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และ บัตรภาพ)
๑๔
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๕
  เครื่องกลอย่างง่าย (1) 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๖
  เครื่องกลอย่างง่าย (2) 4 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๗
  เครื่องกลอย่างง่าย (3) 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๘
  เครื่องกลอย่างง่าย (4) 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๙
  เครื่องกลอย่างง่าย (5) 11 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๒o
  เครื่องกลอย่างง่าย (6) 14 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๒๑
  เครื่องกลอย่างง่าย (7) 14 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๒๒
  การประยุกต์ใช้ในการขนส่ง (1) 18 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๒๓
  การประยุกต์ใช้ในการขนส่ง (2) 21 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๒๔
  การประยุกต์ใช้ในการขนส่ง (3) 21 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ