ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 50
แผนการสอนโดย ครูอรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้ 2565/2

ครูอรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง 1.1 โลกและการเปลี่ยนแปลง
  โครงสร้างภายในโลก (1) 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  โครงสร้างภายในโลก (2) 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหิน (1) 7 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหิน (2) 10 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน (1) 10 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน (2) 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน (1) 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน (2) 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอนุรักษ์ภูมิลักษณ์ในท้องถิ่น (1) 21 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  การอนุรักษ์ภูมิลักษณ์ในท้องถิ่น (2) 24 พ.ย. 65
๑๑
  น้ำท่วม (1) 24 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๒
  น้ำท่วม (2) 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  แผ่นดินถล่ม (1) 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๔
  แผ่นดินถล่ม (2) 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๕
  การกัดเซาะชายฝั่ง (1) 8 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๖
  การกัดเซาะชายฝั่ง (2) 8 ธ.ค. 65
๑๗
  หลุมยุบ (1) 15 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๘
  หลุมยุบ (2) 15 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๙
  แผ่นดินทรุด (1) 19 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒o
  แผ่นดินทรุด (2) 22 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒๑
  ช่วยกันลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก (1) 22 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒๒
  ช่วยกันลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก (2) 26 ธ.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดินรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้พลังงานในท้องถิ่น
เรื่อง 3.1 การใช้พลังงานในท้องถิ่น
  เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (1) 12 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (2) 19 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (1) 19 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (2) 23 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ข้อดีและข้อจํากัดของการนําพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (1) 26 ม.ค. 65 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  ข้อดีและข้อจํากัดของการนําพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (2) 26 ม.ค. 65 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  การใช้แหล่งพลังงานทดแทน (1) 30 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  การใช้แหล่งพลังงานทดแทน (2) 2 ก.พ. 65 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
เรื่อง 4.1 การขนส่ง
  ตําแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด (1) 2 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ตําแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด (2) 6 ก.พ.65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  อัตราเร็วและความเร็ว (1) 9 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และ บัตรภาพ)
  อัตราเร็วและความเร็ว (2) 9 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และบัตรภาพ)
  แรงเสียดทาน 13 ก.พ. 65
  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน (1) 16 ก.พ. 65
  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน (2) 16 ก.พ. 65
  แรงเสียดทานกับชีวิตประจำวัน 20 ก.พ. 65
  งานและกําลัง (1) 23 ก.พ. 65
๑o
  งานและกําลัง (2) 23 ก.พ. 65
๑๑
  พลังงานศักย์โน้มถ่วง 27 ก.พ. 65
๑๒
  พลังงานจลน์ 2 มี.ค. 65
๑๓
  พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ 2 มี.ค. 65
๑๔
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน 9 มี.ค. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ