ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 58
แผนการสอนโดย ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.2

ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
เรื่อง 1.1 งานและพลังงาน
  ทำอย่างไรจึงจะเกิดงาน 1 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  งาน 4 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  กำลัง 4 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  พื้นเอียง 8 พ.ย. 64
  คาน 11 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  รอก 11 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  ล้อและเพลา 15 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  เครื่องกลอย่างง่าย 18 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  พลังงานศักย์โน้มถ่วง 18 พ.ย. 64
๑o
  พลังงานจลน์ 22 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  การคำนวณเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ พลังงานจลน์ 25 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  พลังงานศักย์โน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลน์อย่างไร 25 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
๑๓
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน(1)29 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
๑๔
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน(2) 2 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง 3.1 โลกและการเปลี่ยนแปลง
  โครงสร้างภายในโลก 23 ธ.ค. 64
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(1) 23 ธ.ค. 64
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(2) 27 ธ.ค. 64
  การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร 30 ธ.ค. 64
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไร 30 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำ 6 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  ภูมิลักษณ์บนผิวโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร 6 ม.ค. 65
  ดินที่ระดับความลึกต่างกันมีลักษณะต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 10 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  ดิน ชั้นดิน และชั้นหน้าดิน 13 ม.ค. 65
๑o
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(1) 13 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(2) 17 ม.ค. 65
๑๒
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(3) 20 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
๑๓
  น้ำผิวดิน 20 ม.ค. 65
๑๔
  น้ำใต้ดิน 24 ม.ค. 65
๑๕
  น้ำในดิน 27 ม.ค. 65
๑๖
  น้ำบาดาล 27 ม.ค. 65
๑๗
  ใช้น้ำอย่างไรให้มีน้ำใช้อย่างยังยืน 31 ม.ค. 65
๑๘
  น้ำท่วมเกิดได้อย่างไร วันที่ 3 ก.พ 65
๑๙
  แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร 3 ก.พ. 65
๒o
  การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นได้อย่างไร 7 ก.พ. 65
๒๑
  หลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 10 ก.พ. 65
๒๒
  แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้อย่างไร 10 ก.พ. 65
๒๓
  มีวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไร 14 ก.พ. 65
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน / หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ (Rerun)
เรื่อง 5.1 งานและพลังงาน Rerun
  พลังงานศักย์โน้มถ่วง 24 ก.พ. 65
  พลังงานจลน์ 24 ก.พ. 65 (มีใบกิจกรรม)
  การคำนวณเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ 28 ก.พ. 65 (มีใบกิจกรรม)
  พลังงานศักย์โน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลน์อย่างไร 3 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน(1) 10 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  การระเหยแห้งและ การตกผลึก 7 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  การแยกโดยการกลั่นอย่างง่ายทำได้อย่างไร 10 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  แยกสารโดยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษทำได้อย่างไร 10 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 5.2 การแยกสารและการนำไปใช้ Rerun
  แยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายได้อย่างไร 14 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  สรุปการแยกสาร 17 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  นำวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร(1) 17 มี.ค. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ