สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติจนมีขนาดเล็กลงเป็นวัตถุต้นกำเนิดดิน  ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงเป็นชั้นจากบนสุดถึงล่างสุด  ชั้นหน้าดินในแต่ละพื้นที่มีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยในการกำเนิดดิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการเกิดดิน ชั้นหน้าตัดดิน  และชั้นดินได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง ดิน ชั้นดิน และชั้นหน้าดิน 13 ม.ค. 65