สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกร่อนเป็นกระบวนการที่ทำให้วัตถุบนผิวโลกหลุดไปจากตำแหน่งเดิม

การสะสมตัวของตะกอนเป็นการบวนการสะสมตัวของวัตถุบนผิวโลกโดยตัวพาและปัจจัยต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลองได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำ 6 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)