สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกใช้วิธีการแยกสารขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ปริมาณ และคุณภาพของสารที่ต้องการ นอกจากนี้การออกแบบการแยกสารควรคำนึงถึงชนิดของตัวทำละลายที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ปลอดภัย และราคาไม่แพง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถนำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้
ชั่วโมง การแยกสารและการนำไปใช้
เรื่อง นำวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร(2) 20 ธ.ค. 64