สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในธรรมชาติน้ำผิวดินค่อยๆ ไหลซึมลงสู่ใต้ดิน น้ำที่ไหลลงสู่ใต้ดินส่วนแรกจะไหลซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินร่วมกับอากาศ เรียกว่า น้ำในดิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการเกิดแหล่งน้ำในดินได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง น้ำในดิน 27 ม.ค. 65