สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง โครงสร้างภายในโลก 23 ธ.ค. 64