สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดจากการแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตที่ตายและสะสมทับถมใต้ผิวโลกภายใต้สภาพที่เหมาะสมเป็นเวลานับล้านปี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและนำเสนอกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิง

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน
ชั่วโมง ทรัพยากรพลังงาน
เรื่อง เชื่อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไร 17 ก.พ. 65