สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำบาดาลเป็นน้ำที่ไหลซึมลึกลงไปกักเก็บไว้อยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนที่อยู่รวมกันต่อเนื่องของหิน ชั้นหิน หรือชั้นตะกอน จนช่องว่างเหล่านั้นอิ่มตัวไปด้วยน้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนอธิบายลักษณะของตะกอนที่มีผลต่อการกักเก็บน้ำบาดาล

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง น้ำบาดาล 27 ม.ค. 65