สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การกร่อนเป็นกระบวนการที่ทำให้วัตถุบนผิวโลกหลุดไปจากตำแหน่งเดิม

การสะสมตัวของตะกอนเป็นการบวนการสะสมตัวของวัตถุบนผิวโลกโดยตัวพาและปัจจัยต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไร 30 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)