สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกลั่นอย่างง่ายเป็นการแยกสารที่ตัวทำละลายและตัวละลายมีจุดเดือดต่างกันมาก เมื่อให้ความร้อนแก่สารละลายของเหลวซึ่งมีจุดเดือดต่ำกว่าจะเดือดและกลายเป็นไอแยกออกจากสารละลาย แล้วควบแน่นกลับเป็นของเหลวอีกครั้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการแยกสารโดยการกลั่นอย่างง่าย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้
ชั่วโมง การแยกสารและการนำไปใช้
เรื่อง การแยกโดยการกลั่นอย่างง่ายทำได้อย่างไร 9 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)