สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผุพังทางเคมีของหินเกิดเนื่องจากสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดโดยทั่วไป ในธรรมชาติ แต่จะพบในบริเวณที่มีการปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาในปริมาณมาก เช่น เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ และ บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินจากแบบจำลองได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร 30 ธ.ค. 64