สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในการสกัดสารจากใบไม้โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายได้สารละลายสีเขียวอ่อนกว่าใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย แสดงว่าปริมาณสารที่แยกได้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลาย วิธีการแยกสารโดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม เรียกว่า การสกัดด้วยตัวทำละลาย (solvent extraction)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถอธิบายการแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน / หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ (Rerun)
ชั่วโมง การแยกสารและการนำไปใช้ Rerun
เรื่อง แยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายได้อย่างไร 14 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)