สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิลักษณ์ เกิดจากการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลองได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง ภูมิลักษณ์บนผิวโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร 6 ม.ค. 65