สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุภายใต้สนามโน้มถ่วงโลกและเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น จูล (J) พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ มวล และระดับความสูงของวัตถุ

          พลังงานจลน์ เป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่และเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นจูล(J) พลังงานจลน์จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับมวลและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถคำนวณพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
ชั่วโมง งานและพลังงาน
เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ พลังงานจลน์ 25 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)