สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ถ่านหินเกิดจากการสะสมของซากพืชในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนิ่งในสภาวะที่ขาดออกซิเจนปิโตรเลียมเกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์สภาวะที่ขาดออกซิเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติและการใช้ประโยชน์จากถ่านหินและปิโตเลียมได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน
ชั่วโมง ทรัพยากรพลังงาน
เรื่อง ถ่านหินและปิโตรเลียม 17 ก.พ. 65