สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชั้นดินแต่ละชั้นมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกัน ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงกันเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด เรียกว่าชั้นว่าชั้นหน้าดิน ชั้นดินหลัก มี 6 ชั้น ได้แก่ ชั้นโอ  ชั้นเอ ชั้นอี ชั้นบี ชั้นซีและชั้นอาร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สังเกตและอธิบายชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง ดินที่ระดับความลึกต่างกันมีลักษณะต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 10 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)