สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. คืออัตราการทำงาน มีขนาดเท่ากับงานหารด้วยเวลาที่ทำงาน มีหน่วยเป็นวัตต์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายความหมายของกำลังได้

2 วิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณงานและกำลัง

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
ชั่วโมง งานและพลังงาน
เรื่อง กำลัง 4 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)