สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะลดลงเมื่อพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์พลังงานกลพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน / หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ (Rerun)
ชั่วโมง งานและพลังงาน Rerun
เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลน์อย่างไร 3 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)