สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาน้ำท่วม สามารถแก้ได้หลายวิธี เช่น การสร้างคันกันน้ำ การก่อสร้างทางผันน้ำ การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำน้ำ เช่น การขุดลอกลำน้ำตื่นเขินให้สะดวกขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1  นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองที่อธิบายการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง มีวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไร 14 ก.พ. 65