สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำใต้ดินเกิดจากน้ำผิวดินบางส่วนซึมลงไปใต้ดินจนถึงชั้นของหินซึ่งจะกันน้ำส่วนใหญ่ไม่ให้ไหลซึมผ่านได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการเกิดแหล่งน้ำใต้ดินจากแบบจำลอง

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง น้ำใต้ดิน 24 ม.ค. 65