สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแยกสาร คือ การทำให้องค์ประกอบของสารละลายแยกตัวออกจากกันกลับมาเป็นบริสุทธิ์อีกครั้ง

การแยกสารใด ๆ อาจทาได้หลายวิธี แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ “ต้องเลือกวิธีที่ง่ายและเหมาะสมที่สุด”

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถอธิบายการแยกสาร โดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น อย่างง่าย

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ และการสกัดด้วยตัวทำละลาย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน / หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ (Rerun)
ชั่วโมง การแยกสารและการนำไปใช้ Rerun
เรื่อง สรุปการแยกสาร 17 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)