สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การระเหยแห้งเป็นการให้ความร้อนแก่สารละลาย ให้ตัวทำละลายระเหยเป็นไอออกไปจนหมด เหลือแต่ตัวละลาย ส่วนการตกผลึกเป็นการแยกสารโดยละลายสารในตัวทำละลายที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเลยจุดอิ่มตัว แล้วปล่อยให้อุณหภูมิของสารละลายลดลง  ช้า ๆ ตัวละลายจะค่อย ๆ แยกออกจากสารละลาย มีการจัดเรียงอนุภาคใหม่ที่เป็นระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอนเฉพาะตัว มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถอธิบายการแยกสารโดยการระเหยแห้งและการตกผลึกได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน / หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ (Rerun)
ชั่วโมง งานและพลังงาน Rerun
เรื่อง การระเหยแห้งและ การตกผลึก 7 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)