สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พลังงานเป็นสิ่งไม่สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งหรือการถ่ายทอดพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
ชั่วโมง งานและพลังงาน
เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน(1)29 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)