สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเป็นกระบวนการที่ทำให้หินมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะขนาดและรูปร่าง เช่น ทำให้หินมีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนอธิบายการพุพังอยู่กับที่จากการสร้างแบบจำลอง

การวัดผลและประเมินผล

1 นักเรียนอธิบายการพุพังอยู่กับที่จากการสร้างแบบจำลอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(1) 23 ธ.ค. 64