สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการประกอบอาชีพ ความต้องการใช้น้ำมีปริมาณ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและ บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนประชากร นอกจากนี้คุณภาพของแหล่งน้ำบางแห่งอาจมีการปนเปื้อนของเสีย น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่ระบายมาจากการใช้น้ำในชุมชน จึงต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีอยู่ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถสืบค้นปัญหาการใช้น้ำในท้องถิ่นทั้งจากแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน

2  นักเรียนสามารถสืบค้นและอภิปรายหาแนวทางการแก้ปัญหาการใช้น้ำในท้องถิ่น

3. นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้น้ำและแนวทางการแก้ปัญหาการใช้น้ำใน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง ใช้น้ำอย่างไรให้มีน้ำใช้อย่างยังยืน 31 ม.ค. 65