สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผ่นดินถล่มเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของดินหรือหินลงมาตามแนวลาดชันของพื้นที่ เนื่องด้วยปัจจัยจากแรงโน้มถ่วงของโลก และปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำผิวดิน ปริมาณน้ำใต้ดิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา รวมถึงปริมาณพืชที่ปกคลุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่มได้

2 นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร 3 ก.พ. 65