สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติ เช่น แรงโน้มถ่วงของโลก อุณหภูมิของอากาศ สภาพอากาศ ชนิดของดิน หิน แร่และตะกอนต่างๆที่มีความทนทานต่อการผุพังต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ยกตัวอย่างผลของกระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนทำให้หินเกิด

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(2) 27 ธ.ค. 64