สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผ่นดินทรุด หรือการทรุดตัวของชั้นดินหรือชั้นตะกอน เนื่องมาจากการลดลงของระดับน้ำใต้เดินอย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1  นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการเกิดแผ่นดินทรุดจากแบบจำลอง

2 นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากแผ่นดินทรุดที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้อย่างไร 10 ก.พ. 65