สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บริเวณชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เกิดจากลม และการกัดเซาะและการเติมเต็มของทรายจากคลื่นทะเล ในกรณีที่สะสมของทรายบริเวณชายฝั่งมีน้อยกว่าที่ถูกกัดเซาะออกไป ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1  นักเรียนสามารถอธิบายกรับวนการกีดเซาะชายฝั่งจากแบบจำลองได้

2 นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นได้อย่างไร 7 ก.พ. 65