สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พลังงานจลน์ เป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่และเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นจูล(J) พลังงานจลน์จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับมวลและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายพลังงานจลน์

2 ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน / หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้ (Rerun)
ชั่วโมง งานและพลังงาน Rerun
เรื่อง พลังงานจลน์ 24 ก.พ. 65 (มีใบกิจกรรม)