สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมบัติบางประการของดิน สามารถใช้เป็นแนวทางตัดสินใจเลือกแนวทางการใช้ประโยชน์ของดินได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สังเกตและตรวจวัดเนื้อดิน ความชื้นในดิน ความเป็นกรด เบสของดิน ธาตุอาหารในดินโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(2) 17 ม.ค. 65