สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คานคือ เครื่องกลอย่างง่ายมีหน้าที่ผ่อนแรงหรืออำนวยความสะดวกในการทำงานโดยอาศัยหลักการที่ว่า งานที่ให้กับเครื่องกลจะเท่ากับงานที่ได้จากเครื่องกล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

คานคือ เครื่องกลอย่างง่ายมีหน้าที่ผ่อนแรงหรืออำนวยความสะดวกในการทำงานโดยอาศัยหลักการที่ว่า งานที่ให้กับเครื่องกลจะเท่ากับงานที่ได้จากเครื่องกล

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
ชั่วโมง งานและพลังงาน
เรื่อง คาน 11 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)