สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานเป็นผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรง เป็นปริมาณสเกลาร์ มีขนาดเท่ากับขนาดของแรงคูณกับขนาดของการกระจัดตามแนวแรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายความหมายของงานได้

2 วิเคราะห์และระบุงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุในสถานการณ์ต่างๆได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
ชั่วโมง งานและพลังงาน
เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะเกิดงาน 1 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)