สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่นำมาใช้แทนพลังงานที่กำลังจะหมดไปแหล่างพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานชีวมวล  พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง  พลังงานนิวเคลียร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1  สืบคนและ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนในประเทสไทย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน
ชั่วโมง ทรัพยากรพลังงาน
เรื่อง ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนได้อย่างไร 21 ก.พ. 65