ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูปิ่นปินัทธ์ แสงจันทร์ และครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูปิ่นปินัทธ์ แสงจันทร์ และครูขนิษฐา มาลัยผ่อง

ครูปิ่นปินัทธ์ แสงจันทร์ และครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
เรื่อง 1.1 Happy Meal
  My Favorite Food 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  Tastes of Food 3 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  I Always Eat Breakfast. 6 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  A Piece of Cake 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  Let’s Have Some Drinks! 10 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  Shopping in the Supermarket 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  Returning a Grocery Item 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  Let’s Grab a Bite! 17 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  Food Preparation 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อสำหรับครู)
๑o
  Make a Dish! 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
๑๑
  Food Stores 24 พ.ย. 66 (มีสื่อกิจกรรม บัตรคำ บัตรภาพ)
๑๒
  Where Can You Buy…? 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  Let’s Hang Out! 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  Shall We Have Food Stalls? 1 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
๑๕
  Food Fair 4 ธ.ค. 66 (มีสื่อกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง 2.1 Thailand, Land of Smiles
  Exploring Thailand 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  The Wonderful Places in Thailand 8 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  Amazing Land 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  A Paradise 15 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  The Most Beautiful Places 18 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  Finding the Places 21 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  How Can I Get There? 22 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  Getting Lost 25 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  Getting on the Bus 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และภาพพาหนะ)
๑o
  Booking Hotel 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๑
  Fantastic Hotel 5 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  Popular Festival in Thailand 8 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๓
  My Memorable Trip 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๔
  Designing a Flyer 12 ม.ค. 67 (มีบัตรคำศัพท์หมวดต่างๆ บัตรคำศัพท์หมวดสถานที่ ใบงานที่ 1 สื่อภาพใบปลิว และสื่อหัวข้อแปะกระดาน)
๑๕
  Fly a Flyer 15 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ