ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูปิ่นปินัทธ์ แสงจันทร์ และครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูปิ่นปินัทธ์ แสงจันทร์ และครูขนิษฐา มาลัยผ่อง

ครูปิ่นปินัทธ์ แสงจันทร์ และครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
เรื่อง 1.1 Happy Meal
  My Favorite Food 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  Tastes of Food 4 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  I Always Eat Breakfast. 7 พ.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  A Piece of Cake 10 พ.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  Let’s Have Some Drinks! 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  Shopping in the Supermarket 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  Returning a Grocery Item 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  Let’s Grab a Bite! 18 พ.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
  Food Preparation 21 พ.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อสำหรับครู)
๑o
  Make a Dish! 24 พ.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
๑๑
  Food Stores 25 พ.ย. 65 (มีสื่อกิจกรรม บัตรคำ บัตรภาพ)
๑๒
  Where Can You Buy…? 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๓
  Let’s Hang Out! 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๔
  Shall We Have Food Stalls? 2 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)
๑๕
  Food Fair 8 ธ.ค. 65 (มีสื่อกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง 2.1 Thailand, Land of Smiles
  Exploring Thailand 9 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  The Wonderful Places in Thailand 15 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  Amazing Land 16 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  A Paradise 19 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  The Most Beautiful Places 22 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  Finding the Places 23 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
  How Can I Get There? 26 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  Getting Lost 29 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  Getting on the Bus 5 ม.ค. 66 (มีใบงาน และภาพพาหนะ)
๑o
  Booking Hotel 6 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๑
  Fantastic Hotel 9 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  Popular Festival in Thailand 12 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๓
  My Memorable Trip 13 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  Designing a Flyer 19 ม.ค. 66 (มีบัตรคำศัพท์หมวดต่างๆ บัตรคำศัพท์หมวดสถานที่ ใบงานที่ 1 สื่อภาพใบปลิว และสื่อหัวข้อแปะกระดาน)
๑๕
  Fly a Flyer 20 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ