ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวัลลภ ใจหมั่นและครูธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวัลลภ ใจหมั่นและครูธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 1.1 Festivals and Celebrations
  The Light of the Rivers วันที่ 1 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  Experiences of Loy Krathong Festival วันที่ 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  My Colorful Krathong วันที่ 3 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  Did you have a good time at Songkran Festival? วันที่ 8 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  The Thai New Year วันที่ 9 พ.ย. 66 (มีแบบประเมิน ใบกิจกรรม)
  My First Thanksgiving วันที่ 10 พ.ย. 66 (มีใบงาน แบบประเมิน)
  Specialty for Thanksgiving วันที่ 15 พ.ย. 66 (มีใใบงาน)
  Get to know Christmas วันที่ 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  Let’s celebrate Christmas! วันที่ 17 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  Christmas Exhibition วันที่ 22 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  New Year around the World วันที่ 23 พ.ย. 66 (ใบความรู้)
๑๒
  New Year's Wishes วันที่ 24 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  My New Year’s Resolution วันที่ 29 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  Happy Valentine’s Day! วันที่ 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๕
  I feel … วันที่ 1 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง 3.1 Tourist Attractions
  Wonders of the World วันที่ 11 ม.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  Exotic Places in Thailand วันที่ 12 ม.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  Travel Preferences วันที่ 17 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  Planning Your Trips วันที่ 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน )
  Are you ready for a trip? วันที่ 19 ม.ค. 67 (มีใบงาน )
  Never get lost. วันที่ 24 ม.ค. 67 (มีใบงาน )
  Let’s make rules. วันที่ 25 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม )
  Be the greatest guide. วันที่ 26 ม.ค. 67 (มีแบบประเมิน )
  Travel Restrictions วันที่ 31 ม.ค. 67 (มีใบงาน )
๑o
  Being an Explorer วันที่ 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม )
๑๑
  My Best Trip Ever วันที่ 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน )
๑๒
  Sharing Memorable Moments วันที่ 7 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
๑๓
  Being a Virtual Day Trip Organizer วันที่ 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
๑๔
  Our Virtual Day Trip Promotion วันที่ 9 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
๑๕
  International Travel Expo at School วันที่ 14 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม )
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง 4.1 Occupations
  I’ve got talent. วันที่ 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน )
  My Profile วันที่ 16 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
  People Around Me วันที่ 21 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
  My Career Path วันที่ 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
  New Job Trends วันที่ 23 ก.พ. 67 (มีใบงาน )
  Explore job market. วันที่ 28 ก.พ. 67 (มีใบงาน )
  Job Posting วันที่ 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  My Job Choice วันที่ 1 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  Resume Tips วันที่ 6 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
๑o
  Job Application วันที่ 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  Job Interview Training วันที่ 8 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  Being an Interviewer วันที่ 13 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  Being a Job Planner วันที่ 14 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  Job Fair วันที่ 15 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๕
  Job Fair Reflection วันที่ 20 มี.ค. 67 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ