ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 70
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวัชริยา เดชาสิทธิ์ และ ครูรติรส พงษาวดาร

ครูวัชริยา เดชาสิทธิ์ และ ครูรติรส พงษาวดาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง 1.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน(1) 17 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน(2) 21 พ.ค. 67 (มีใบความรู้)
  โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน(3) 21 พ.ค. 67 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  การค้นพบของเมนเดล (1) 24 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การค้นพบของเมนเดล (2) 28 พ.ค. 67 (มีใบความรู้)
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (1) 28 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (2) 31 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (3) 4 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้)
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (4) 4 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (5) 7 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๑
  โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ (1) 11 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ (2) 11 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้)
๑๓
  โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ (3) 14 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีนกับโรคทางพันธุกรรม (1) 18 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๕
  การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีนกับโรคทางพันธุกรรม (2) 18 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๖
  การลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม 21 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๗
  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (1) 25 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๘
  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (2) 25 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๙
  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (3) 28 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒o
  จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ 2 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แสง
เรื่อง 2.1 แสง
  คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (1) 2 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (2) 5 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (3) 9 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสะท้อนของแสง (1) 9 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การสะท้อนของแสง (2) 12 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสะท้อนของแสง (3) 16 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสะท้อนของแสง (4) 16 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสะท้อนของแสง (4)(ต่อ) 19 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสะท้อนของแสง (5) 23 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  การหักเหของแสง (1) 23 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  การหักเหของแสง (2) 26 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  การหักเหของแสง (3) 30 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  การหักเหของแสง (3)(ต่อ) 30 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๔
  การหักเหของแสง (4) 2 ส.ค. 67 (มีใบงาาน ใบความรู้)
๑๕
  การหักเหของแสง (5) 6 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๖
  ดวงตาและทัศนอุปกรณ์ (1) 6 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๗
  ดวงตาและทัศนอุปกรณ์ (2) 9 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๘
  ดวงตาและทัศนอุปกรณ์ (3) 13 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๙
  ความสว่าง (1) 13 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒o
  ความสว่าง (2) 16 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒๑
  การประยุกต์ใช้ (1) 20 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒๒
  การประยุกต์ใช้ (2) 20 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง 3.1 โลก ดวงดาว และอวกาศ
  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ (1) 27 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ (2) 27 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ (3) 27 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)
  ฤดูของโลก (1) 30 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ฤดูของโลก (2) 3 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ฤดูของโลก (3) 3 ก.ย. 67 (มีใบความรู้)
  การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ (1) 6 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ (2) 10 ก.ย. 67 (มีใบความรู้)
  ข้างขึ้น ข้างแรม (1) 10 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  ข้างขึ้น ข้างแรม (2) 13 ก.ย. 67 (มีใบงานใบความรู้)
๑๑
  ข้างขึ้น ข้างแรม (3) 17 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  น้ำขึ้น น้ำลง (1) 17 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๓
  น้ำขึ้น น้ำลง (2) 20 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  รู้ลึก รู้กว้างกับเทคโนโลยีอวกาศ (1) 24 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๕
  รู้ลึก รู้กว้างกับเทคโนโลยีอวกาศ (2) 24 ก.ย. 67
๑๖
  รู้ลึก รู้กว้างกับเทคโนโลยีอวกาศ (3) 27 ก.ย. 67 (มีใบความรู้)
๑๗
  รู้ลึก รู้กว้างกับเทคโนโลยีอวกาศ (4) 1 ต.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๘
  ดูดาววันไหนกันดี (1) 1 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Rerun)
เรื่อง 4.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน(1) 4 ต.ค. 67 (มีใบงาน)
  โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน(2) 8 ต.ค. 67 (มีใบความรู้)
  โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน(3) 8 ต.ค. 67 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  การค้นพบของเมนเดล (1) 11 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การค้นพบของเมนเดล (2) 15 ต.ค. 67 (มีใบความรู้)
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (1) 15 ต.ค. 67 (มีใบงาน)
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (2) 18 ต.ค. 67 (มีใบงาน)
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (3) 22 ต.ค. 67 (มีใบความรู้)
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (4) 22 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (5) 25 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Kiw | 10.07.24 | 92 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. Post By Kiw | 10.07.24 | 92 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี