ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง 1.1 น้ำเพื่อชีวิต
  การละลายของสารในน้ำ (1) 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  การละลายของสารในน้ำ (2) 16 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรม ใบงาน)
  การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (1) 20 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (2) 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)
  การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (3) 23 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (4) 27 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (1) 30 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (2) 30 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (3) 6 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)
๑o
  ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (4) 6 มิ.ย. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (5) 10 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)
๑๒
  ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (6) 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)
๑๓
  การระบุปริมาณสารที่ละลายในน้ำ (1) 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม )
๑๔
  การระบุปริมาณสารที่ละลายในน้ำ (2) 17 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม )
๑๕
  การระบุปริมาณสารที่ละลายในน้ำ (3) 20 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม )
๑๖
  การใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องสารละลาย (1) 20 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๗
  การใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องสารละลาย (2) 24 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๘
  การทำน้ำให้สะอาด (1) 27 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๙
  การทำน้ำให้สะอาด (2) 27 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒o
  การทำน้ำให้สะอาด (3) 1 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒๑
  การทำน้ำให้สะอาด (4) 4 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒๒
  แหล่งน้ำผิวดิน (1) 4 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒๓
  แหล่งน้ำผิวดิน (2) 8 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒๔
  แหล่งน้ำใต้ดิน (1) 11 ก.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๒๕
  แหล่งน้ำใต้ดิน (2) 11 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)
๒๖
  ผลกระทบจากการทิ้งน้ำเสีย (1) 15 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒๗
  ผลกระทบจากการทิ้งน้ำเสีย (2) 18 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
เรื่อง 2.1 ร่างกายมนุษย์
  ส่วนประกอบของเลือด (1) 18 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)
  ส่วนประกอบของเลือด (2) 25 ก.ค. 67 (มีใบความรู้)
  หลอดเลือดและหัวใจ (1) 25 ก.ค. 67 (มีใบความรู้)
  หลอดเลือดและหัวใจ (2) 1 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  ชีพจรและความดันเลือด (1) 1 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  ชีพจรและความดันเลือด (2) 5 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อวัยวะในระบบหายใจและการหายใจเข้าออก (1) 8 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้)
  อวัยวะในระบบหายใจและการหายใจเข้าออก (2) 8 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การแลกเปลี่ยนแก๊สและความจุอากาศของปอด (1) 15 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑o
  การแลกเปลี่ยนแก๊สและความจุอากาศของปอด (2) 15 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๑
  การขับถ่าย (1) 19 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  การขับถ่าย (2) 22 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑๓
  โครงสร้างของระบบประสาทและการตอบสนอง (1) 22 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑๔
  โครงสร้างของระบบประสาทและการตอบสนอง (2) 26 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๕
  โครงสร้างของระบบประสาทและการตอบสนอง (3) 29 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๖
  โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมน (1) 29 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑๗
  โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมน (2) 2 ก.ย. 67 (มีใบความรู้)
๑๘
  การมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ (1) 5 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๙
  การมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ (2) 5 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒o
  การคุมกำเนิด (1) 9 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๒๑
  การดูแลร่างกาย (1) 12 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒๒
  การดูแลร่างกาย (2) 12 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงรอบตัว
เรื่อง 3.1 แรงรอบตัว
  แรงลัพธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ (1) 16 ก.ย. 67
  แรงลัพธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ (2) 19 ก.ย. 67
  แรงลัพธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ (3) 19 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ความดันของของเหลว (1) 23 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ความดันของของเหลว (2) 26 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  แรงพยุงกับการจมการลอย (1 ) 26 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  แรงพยุงกับการจมการลอย (2) 30 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  สนามของแรง (1) 3 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  สนามของแรง (2) 3 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  สนามของแรง (3) 7 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๑
  ประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน 10 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และเกมบิงโก)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ