ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอนโดย ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์

ครูเจนจิรา โคตรวงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรู้ดิจิทัล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน
เรื่อง 3.1 ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
  ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 13 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 20 ธ.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 การนำไอโอทีไปใช้
  การนำไอโอทีไปใช้ 20 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การเขียนโปรแกรมเกม
  การเขียนโปรแกรมเกม (1) 27 ธ.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
  การเขียนโปรแกรมเกม (2) 27 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูล
  การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูล 10 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 การสร้างแอปพลิเคชัน
  การสร้างแอปพลิเคชัน (1) 10 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
  การสร้างแอปพลิเคชัน (2) 17 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 การนำเสนอแอปพลิเคชัน
  การนำเสนอแอปพลิเคชัน 17 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์เทคโนโลยี
เรื่อง 5.1 หลักการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์อย่างไร
  หลักการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์อย่างไร 31 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 นำเสนอปัญหา
  นำเสนอปัญหา 31 ม.ค. 65
เรื่อง 5.3 การเลือกปัญหา
  การเลือกปัญหา 7 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 การรวบรวมข้อมูล
  การรวบรวมข้อมูล 7 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 การคัดเลือกแนวคิด
  การคัดเลือกแนวคิด 14 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 การออกแบบผลงาน
  การออกแบบผลงาน (1) 14 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  การออกแบบผลงาน (2) 21 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 การนำเสนอผลการออกแบบ, การวางแผนสร้างผลงาน
  การนำเสนอผลการออกแบบ, การวางแผนสร้างผลงาน 9 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 สร้างสรรค์ผลงาน
  สร้างสรรค์ผลงาน (1) 28 ก.พ. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
  สร้างสรรค์ผลงาน (2) 28 ก.พ. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
  สร้างสรรค์ผลงาน (3) 7 มี.ค. 65
  สร้างสรรค์ผลงาน (4) 7 มี.ค. 65
เรื่อง 5.9 การทดสอบและประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลงาน
  การทดสอบและประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลงาน 14 มี.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.10 นำเสนอผลงาน 1,2
  นำเสนอผลงาน 1,2 14 มี.ค. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ