สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   ข้อมูลที่นำมาใช้ในการเรียนรู้และการทำงาน ถ้าข้อมูลมีความถูกต้อง เหมาะสม และน่าเชื่อถือ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ต้องผ่านกระบวนการประเมินความน่าเชื่อถือด้วยการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยอาจใช้หลักการ PROMPT ซึ่งได้แก่  การนำเสนอ ความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ วิธีการ แหล่งที่มา และเวลา (Presentation, Relevance, Objectivity, Method, Provenance, Time: PROMPT)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/3 ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิดเพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. วิเคราะห์และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรู้ดิจิทัล
ชั่วโมง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 1 พ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)