สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        เจ้าของผลงานที่มีลิขสิทธิ์สามารถดัดแปลง  แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ผลงานของตนเองได้ การใช้ผลงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นจะต้องขออนุญาตก่อนเสมอ  อย่างไรก็ตามกฎหมายก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีที่สามารถใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ม.3/4  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อภิปรายลักษณะการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

  2. ใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

การวัดผลและประเมินผล

1. ด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรู้ดิจิทัล
ชั่วโมง การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
เรื่อง การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 15 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)