สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งต้องนำความรู้ ทักษะ วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรต่าง ๆมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยอาศัยความรู้หลากหลายศาสตร์มาพัฒนา และสร้างเทคโนโลยี       

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/1 วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีรอบตัว
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
เรื่อง ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น 24 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)