สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การรวบรวมข้อมูลควรกำหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลและวางแผนเตรียมการในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้นอกจากนี้การนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของปัญญาของผู้อื่นและต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง           

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

2. รวบรวมข้อมูลโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ชั่วโมง การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมข้อมูล 7 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)