สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เหตุผลวิบัติ (Logical fallacy) เป็นการโต้แย้งโดยใช้เหตุผลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับประเด็นที่กำลังโต้แย้ง  เพื่อนำมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง  เหตุผลวิบัติสามารถจำแนกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเหตุผลที่นำมาใช้ไม่ได้นำไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องหรือได้ข้อสรุปที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง เหตุผลวิบัติอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะ เช่น การให้เหตุผลโดยละเว้นข้อเท็จจริง การกล่าวถึงสิ่งที่อยู่นอกประเด็น การมองไม่รอบด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ม.3/3 ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิดเพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะข้อมูลที่เป็นเหตุผลวิบัติ

 2. อภิปรายข้อมูลที่เป็นเหตุผลวิบัติ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้

2. ด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรู้ดิจิทัล
ชั่วโมง เหตุผลวิบัติ
เรื่อง เหตุผลวิบัติ 1 พ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)