สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/1 วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีรอบตัว
ชั่วโมง เทคโนโลยีเกิดขึ้นได้อย่างไร
เรื่อง เทคโนโลยีเกิดขึ้นได้อย่างไร 24 ม.ค. 65 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)